Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu vinozarchivu umiestneného na webovom rozhraní www.vinozarchivu.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi podnikateľom Bubby Bubby s.r.o., so sídlom Dlouhá 322/8, 251 01, Říčany – Strašín, Česká republika, IČ: 06184405, IČ DPH: SK 4120229223, zodpovedná osoba Ing. Jan Pánek

[email protected] – vinozarchivu.sk
Adresa pre doručovanie: Bubby Bubby s.r.o., Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Česká republika, Telefónne číslo: +421 944 952 334, Kontaktný e-mail: [email protected]

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke, a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu (ďalej len „cenu“), vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a prípadných poplatkov súvisiacich so zvoleným spôsobom platby, uvedeným v objednávke.

Tovar predávaný na webovom rozhraní, ktorý je alkoholickým nápojom, sa riadi zákonom č. 379/2005 Sb., o opatreniach k ochrane pred škodami spôsobenými tabakovými výrobkami, alkoholom a inými návykovými látkami, v znení neskorších predpisov. Takýto druh tovaru nesmie byť predávaný osobám mladším ako 18 rokov.

Ceny na vinozarchivu.sk sú uvedené vrátane DPH (20 %).

Vlastnícke právo k tovaru získavate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

Spotrebiteľská zmluva je to v prípade, ak ste spotrebiteľom, tz. pokiaľ ste fyzická osoba a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade to nie je spotrebiteľská zmluva a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Hlavne ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3. Aké máte ako spotrebiteľ špeciálne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

– právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

– nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v lehote 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

– právo na získanie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sa nachádzajú v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);

– právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4. Čím sa riadi náš právny pomer?

Náš právny pomer sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

– týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti; – Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

– Podmienkami používania webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;

– podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní hlavne pri uzatváraní zmluvy;

– objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

– zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);

– zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba pokiaľ ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českú republiku, alebo pokiaľ náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Pokiaľ ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA


2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Kúpnu zmluvu týkajúcu sa alkoholických nápojov s vami uzatvoríme, pokiaľ máte v čase podania objednávky viac ako 18 rokov; pri podaní objednávky potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, hlavne presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla „Objednať“ už bude Vaša objednávka záväzná. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.

O doručení objednávky vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o doručení objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Pri nákupe alkoholických nápojov vás môžeme požiadať o preukázanie dosiahnutia veku 18 rokov. Neoverenú objednávku, vrátane objednávky, pri ktorej nebolo preukázané dosiahnutie veku 18 rokov, môžeme odmietnuť. Takáto objednávka sa potom považuje za nepodanú.

2.3. Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená v momente, kedy je vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená v momente, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o doručení objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (pokiaľ je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme dovtedy neprijali (tz. nebolo vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, pri ktorom nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti počas obdobia, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať okrem prípadu, kedy je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Pokiaľ dovtedy nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzatvoriť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medzičase medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. V akých jazykoch je možné zmluvu uzatvoriť?

Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, ak sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.7. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju pošleme.

2.9. Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne pred dodaním tovaru prostredníctvom platobnej brány;

– bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú doručené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (hlavne dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v momente pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (€).

3.4. Kedy môžeme žiadať zálohu alebo úhradu vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 180 €.

Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4. DODACIE PODMIENKY


4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete vybrať v objednávke. Pokiaľ žiadny spôsob dopravy nevyberiete, môžeme ho určiť my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru sa vždy odvíjajú od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3. Kedy vám tovar dodáme?

Čas dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, zvyčajne expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je na sklade, expedujeme hneď, ako je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Za dodanie tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa považuje moment, kedy je vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Pokiaľ zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Momentom prevzatia tovaru (alebo momentom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie, či stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dojednaným spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 4 € za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumu celkovo 20 € alebo výšku kúpnej ceny, pokiaľ je nižšia ako 20 €.

Ďalej máme v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť vzorový formulár vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, darovacia zmluva stráca odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlete späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

– o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu;

– o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzky alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

– kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

– písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu na doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

– rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

– spôsobom, ktorý budete požadovať.

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na vami zaslaný bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny nezašlete). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

– technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

– tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

– plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné momentom, kedy je vám doručené.

Pokiaľ ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili platbu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA


Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľ, § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


7.1. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, pravidlá pre zasielanie obchodných informácií, ako aj cookies, sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.

7.2. Zasielame zákazníkom obchodné informácie s ponukou súvisiaceho tovaru alebo služieb, a to na elektronickú adresu zákazníka (obchodné informácie pre zákazníkov). E-mailová adresa je osobným údajom a je spracovávaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) za účelom zasielania obchodných informácií na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše obdobné výrobky a služby. Zákazník sa môže z odberu obchodných informácií kedykoľvek odhlásiť. 

7.3. Používame tzv. cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo k ochrane našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde bližšie informácie o používaní súborov cookies.

7. 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1. Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/), v prípade potravinárskeho tovaru vykonáva kontrolu dodržovania noriem kladúcich požiadavky na potraviny Česká zemědělská a potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodní inspekce vykonáva tiež kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov hája aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania sa, ani žiadne také nedodržiavame.

8.3. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: [email protected]; telefón: +420 296 366 360) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Na podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete rovnako využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (hlavne sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme korešpondenciu doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2017

Podmienky použitia webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.vinozarchivu.sk (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje Bubby Bubby s.r.o., so sídlom Dlouhá 322/8, 251 01, Říčany – Strašín, Česká republika, IČ: 06184405, IČ DPH: SK 4120229223. Adresa pre doručovanie: Bubby Bubby s.r.o., Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Česká republika. Telefónne číslo: +421 944 952 334 Kontaktný e-mail: [email protected]

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete alebo ho iba navštevujete, je nutné riadiť sa ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

1. Ochrana osobných údajov


Pri vyplnení objednávky na webovom rozhraní nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do času vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, hlavne so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

1.1. Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú hlavne, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez ohľadu na to, či na webovom rozhraní nakupujete alebo nie.

1.2. Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme čo najľahšie používanie webového rozhrania.

Údaje ďalej využívame na používateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania sa používateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité na obchodné a marketingové účely, tz. na vedenie databázy používateľov webového rozhrania a k ponuke tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú. Odoslaním objednávky súhlasíte so zasielaním obchodných informácií všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných informácií a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

1.3. Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme správcom osobných údajov v zmysle ZOOÚ a sme vedení v registri na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračným číslom 00047188.

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.4. Komu dávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nedávame žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

1.5. Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy.

Pokiaľ sa domnievate, že my alebo spracovateľ osobných údajov vykonávame spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

– požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;

– požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, urobenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úřad pro ochranu osobních údajů. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úřad pro ochranu osobních údajů priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My aj prípadní spracovatelia osobných údajov máme sídlo v Českej republike.

2. Služby spoločnosti Google a súbory cookies


Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva takzvané „cookies“. Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

2.1. Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google a nami, a to spôsobom a k účelom podrobnejšie popísaným na webovom rozhraní.

2.2. Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejakým spôsobom zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

2.3. Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

3. Ochrana autorských práv


Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Hlavne je zakázané bezplatné či spoplatnené sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

3.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

My ako držiteľ autorských práv máme hlavne právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú škodu.

4. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania


4.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

4.2. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tz. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a používať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

4.3. Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového rozhrania, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

4.4. Pokiaľ sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinný uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky používania sú platné a účinné od 1. 5. 2017

Všeobecné obchodné podmienky

Doprava zdarma

pri nákupe
nad €35

Expresné doručenie

za príplatok

100 % vín skladom

všetko hneď
na odoslanie

Bezpečné balenie

preverené
stovkami zásielok