Zásady spracovania osobných údajov

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Bubby Bubby s.r.o., IČ 06184405, IČ DPH: SK 4120229223 so sídlom Dlouhá 322/8, Říčany – Strašín, 251 01, Česká republika (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú: Adresa: Dlouhá 322/8, Říčany – Strašín, 251 01, Česká republika; e-mail: [email protected]

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Akých osobných údajov sa to týka

Správca spracováva vaše osobné údaje vami poskytnuté/ alebo získané, ako sú e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, fyzická adresa, na základe plnenia objednávky.

Prečo údaje spracovávame (účel) a aký dlhý čas

Zákonným dôvodom spracovania je plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom a oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov a newsletterov).

Účelom spracovania je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; spracovanie osobných údajov ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a fyzická adresa je nevyhnutné pre úspešné vybavenie Vašej objednávky, bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť a plniť; zasielanie obchodných oznamov a newsletterov.

Správca uchováva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných záväzkov a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, najdlhšie však 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Na účely marketingu sú dáta uchované najdlhšie 3 roky od ukončenia zmluvného vzťahu, prípadne po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ako chránime vaše osobné údaje

Správca prijal všetky vhodné a nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných dát.

Komu môžeme vaše údaje poskytnúť

Správca môže Vaše údaje poskytnúť spracovateľom, ktorí mu poskytujú IT služby a ďalšie podporné služby (marketing, účtovníctvo).

Vaše práva

V rozsahu, v akom Vám to garantujú predpisy na ochranu osobných údajov, môžete od Správcu požadovať prístup k Vašim osobným údajom, informáciu o ich spracovaní, ich opravu alebo výmaz, môžete požadovať, aby Správca obmedzil spracovanie, môžete vzniesť námietku voči spracovaniu a chcieť vysvetlenie a nápravu, a môžete využiť právo na prenosnosť údajov.

Pri spracovaní, ku ktorému potrebujeme Váš súhlas, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov. Pre uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv kontaktujte písomne Správcu (možné aj elektronickou formou na adresu [email protected]). Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný orgán.

Ochrana osobných údajov

Doprava zdarma

pri nákupe
nad €35

Expresné doručenie

za príplatok

100 % vín skladom

všetko hneď
na odoslanie

Bezpečné balenie

preverené
stovkami zásielok